Fodder Cutting Machine
Fodder Cutting Machine

Fodder Cutting Machine
152 080 001

NEW
Fodder Cutting Machine (Gasoline Engine)

Fodder Cutting Machine (Gasoline Engine)
152 080 005

Fodder Cutting Knife (for Beet)

Fodder Cutting Knife (for Beet)
154 080 013

Fodder Cutting Knife (Granular Bait)

Fodder Cutting Knife (Granular Bait)
154 080 012

Fodder Cutting Sieve (Ø3 mm)

Fodder Cutting Sieve (Ø3 mm)
154 080 008

Fodder Cutting Sieve (Ø4 mm)

Fodder Cutting Sieve (Ø4 mm)
154 080 009

Fodder Cutting Sieve (Ø7 mm)

Fodder Cutting Sieve (Ø7 mm)
154 080 010